Onze expertise

“We hebben geen controle over wat er op ons af komt, wel op hoe we daar mee om gaan.”

Cliëntgerichte of persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie

Een cliëntgerichte therapie is persoonsgericht, dat wil zeggen dat de therapeut niet uw psychische ‘stoornis’ als uitgangspunt neemt, maar u aanspreekt als persoon en met u onderzoekt hoe het komt dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten heeft. Het gaat er hierbij niet zozeer om hoe de therapeut uw problemen ziet, maar vooral om de betekenis die ze voor u hebben.

Meer informatie over deze therapie vindt u hier.

Emotion focused therapy – EFT

In EFT werkt de therapeut met de hele persoon, niet met een syndroom of een klacht, en geeft aandacht aan elke cliënt in zijn of haar uniekheid. De EFT aanpak is daarom eerst en vooral cliëntgericht. Therapeuten nemen de hele persoon in aanmerking en zijn steeds gericht op het vormen van een supportieve, helpende relatie waarin de focus ligt op dat wat voor de cliënt op dat moment het meest belangrijk is. Volgens de EFT spelen emoties een cruciale rol in het psychisch functioneren en in psychotherapie in het bijzonder: zij vormen het fundament van hoe wij onszelf in de wereld beleven. Basaal is emotie een adaptieve vorm van informatieverwerking en een voorbereiding op actie. Emotie wordt gezien als de creatieve en organiserende kracht in het leven van een mens. Persoonlijkheidsverandering betekent voor EFT het (beter) leren benutten van en – waar nodig – herstructureren van emoties.  De primaire taak van de therapeut is  de cliënt  te stimuleren om bij zijn gevoelservaringen stil te staan. Dit biedt de cliënt de mogelijkheid om nieuwe gevoelens tot zijn bewustzijn toe te laten, wat kan leiden tot nieuwe inzichten, een andere betekenisgeving en ander gedrag. De therapeut helpt cliënten zich bewust te worden van en constructief  en productief gebruikt te maken van hun emoties. Het basis idee achter EFT is dat emoties adaptief zijn maar dat ze problematisch kunnen worden door bijvoorbeeld trauma’s of doordat  mensen leren emoties te negeren of weg te stoppen. In EFT leert de cliënt dat in plaats van het vermijden of controleren van emoties, emoties juist vertellen wat belangrijk is in een situatie en dat emoties waardevol zijn  als gids. Emoties zijn richtinggevend: ze helpen ons bij het vinden van welke acties gepast, helpend  en constructief zijn. Voor de therapie betekent dat dat de  therapeut de emoties van de cliënt kan gebruiken als een soort kompas, die de cliënt en de therapeut leidt naar wat belangrijk is en wat de cliënt ermee moet  doen. Een centraal principe voor de therapeut is steeds weer dat emotie toegang verleent tot wensen en behoeften van de cliënt, die steeds de bron zijn voor beweging, richting en actie. “Every feeling has a need, and every need has a direction for action”. Meer informatie over deze therapievorm treft u hier. Of bekijk de uitleg van Les Greenberg. En of deze. En of  deze. En of deze. En of deze. En of deze.

Cognitieve gedragstherapie – CGT

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. Binnen de gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Meer informatie over deze vorm van therapie vindt u hier.

Oplossingsgerichte therapie

Bij oplossingsgerichte therapie wordt er naast aandacht aan het probleem, vooral aandacht gegeven aan het samen met client op zoek te gaan naar oplossingen. Centraal staat hierin datgene wat er anders gewenst wordt in plaats van het probleem. Dit proces wordt door middel van vragen verkend waarbij de client gestimuleerd wordt daarbij zijn capaciteiten en kwaliteiten in te zetten om de gewenste oplossing te bereiken. In het proces worden in stapjes haalbare doelen gesteld en telkens geëvalueerd, waardoor de aanpak kortdurend en praktisch van aard is.

Traumatherapie – EMDR

De trauma behandeling vindt veelal plaats door middel van EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing.EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. EMDR is een complexe vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van de handen van de therapeut of bi-laterale audiostimulatie). Hierdoor wordt “het informatie-verwerkings-systeem in de hersenen” gestimuleerd. Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden, door het stimuleren van het informatie-verwerkings-systeem, in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. Hier vind je folders over EMDR therapie. Hier vind je wat artikelen: Het ParoolADLibelleMargrietAnimatiefilmpje over EMDR.

Mindfulness – MBCT/ACT

Mindfulness is de belangrijkste component van de Mindfulness Based Cognitive Mindfulness is de belangrijkste component van de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). In het Nederlands wordt het vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie. Het ontwikkelen van een andere houding tegenover (psychische) problemen is het doel.
 Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen.

Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht (aandachttraining). De aandacht is gericht op de onmiddellijke lijfelijke en verstandelijke reacties en het herkennen van mentale patronen in het huidige moment.
 De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen. Mindfulness kan worden aangeleerd met oefeningen die ontleend zijn aan inzichtmeditatie: meditatie gericht op de ademhaling, meditatie gericht op lichamelijke gewaarwordingen en keuzevrije opmerkzaamheid. Centraal in deze toepassing van mindfulness staat dat men oude, ingesleten en automatische gewoonten leert herkennen als ze zich voordoen en de aandacht richt op de emotionele lading bij het patroon. Uit dit steeds weer toelaten ontstaat er vrijheid om op een andere manier te handelen. (MBCT). In het Nederlands wordt het vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie. Het ontwikkelen van een andere houding tegenover (psychische) problemen is het doel.
 Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen. Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht (aandachttraining). De aandacht is gericht op de onmiddellijke lijfelijke en verstandelijke reacties en het herkennen van mentale patronen in het huidige moment.
 De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen. Mindfulness kan worden aangeleerd met oefeningen die ontleend zijn aan inzichtmeditatie: meditatie gericht op de ademhaling, meditatie gericht op lichamelijke gewaarwordingen en keuzevrije opmerkzaamheid. Centraal in deze toepassing van mindfulness staat dat men oude, ingesleten en automatische gewoonten leert herkennen als ze zich voordoen en de aandacht richt op de emotionele lading bij het patroon. Uit dit steeds weer toelaten ontstaat er vrijheid om op een andere manier te handelen.

Boekentips: Mindfulness, een praktische gids om rust te vinden in een hectische wereldMindfulness, oefenboek, bevrijd jezelf in 8 weken van emotionele problemen en chronische ongelukkigheidGezond leven met mindfuilnessMindfulness en zelfcompassie, verlos jezelf van destructieve gedachten en emoties,

Schematherapie

Maak je steeds dezelfde fouten in je leven, terwijl je je hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Laat je gedrag hardnekkige patronen zien, die je niet kunt veranderen, ook al wil je dat heel graag? Merk je regelmatig dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en je een andere richting in duwt? Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

Er  is een artikel verschenen over schematherapie in Psychologie Magazine: Artikel J. Gieles, Psychologie Magazine, december 2012: SchematherapieOok kan je een fimpje over schematherapie kijken.
Boekentips: Leven in je leven, leer de valkuilen in je leven herkennenPatronen doorbreken, negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en doorbrekenTrap niet in je eigen valkuil.

Relatietherapie

Bij relatietherapie wordt ruimte gegeven aan ieders individuele gezichtspunten en belevingen. Dit vormt de basis waar vanuit gewerkt kan worden aan een beter begrip en betere communicatie, meer intimiteit, verwerking van pijnlijke gebeurtenissen en het (her)vinden van het plezier in de relatie.

Boekentips: Houd me vast, zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatieAlchemie van de liefde, het geheim van de strijd en hoe relatieconflicten je helpen de steen der wijzen te vinden,  Verslaafd aan liefde, de weg naar zelfacceptatie en liefde in relatiesIntimiteit, creeer een langdurige relatie die stand houdt.

Psychologisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek is het op systematische wijze onderzoeken c.q. testen van verschillende functies, vaardigheden, drijfveren, competenties en persoonlijkheidstrekken. Afhankelijk van de vraagstelling wordt de meest passende testbatterij gekozen.