Algemene informatie

“Geluk vermenigvuldigt zich door het te delen.”

Kwaliteitsstatuut

Wij zijn BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en/of psychotherapeut, lid van de LVVP, wij werken volgens de kwaliteitscriteria van de LVVP, zijn door de LVVP in 2016 gevisiteerd en worden in 2021 opnieuw gevisiteerd, doen aan bij- en nascholing en intervisie.

Vergoeding 2021

Om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Hierin moet genoemd worden dat de huisarts u verwijst voor BGGZ dan wel SGGZ en wat de vermoedelijke diagnose of stoornis is. Deze brief moet geschreven zijn vóór het eerste gesprek met uw psycholoog. Op grond van de verwijsbrief, het intakegesprek en diagnostiek bepaalt uw psycholoog of uw probleem binnen de GBGGZ danwel SGGZ valt en welk traject geïndiceerd wordt. Bepaalde stoornissen vallen niet onder vergoeding; een overzicht vindt u hier. Binnen de BGGZ wordt er gesproken van een kort, middel, intensief of chronisch zorgzwaarteproduct. Binnen de SGGZ bepaalt het aantal minuten hoe er gedeclareerd wordt.

Onvergoede zorg

 • Aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld echtscheiding, rouw, acceptatie van ziekte of handicap, arbeidsconflicten, slachtoffer van misdrijf)
 • Specifieke fobieën
 • Relatie- en gezinsproblemen
 • Seksuele problemen (verschil in behoefte, erectie- en orgasmeproblemen, pijnklachten, vaginisme, geen of weinig verlangen, ejaculatio praecox)
 • Slaapproblemen
 • Burnout (N.B. soms als Depressie, Angststoornis of Somatoforme stoornis te diagnosticeren, en dan wel verzekerde zorg)
 • Problematisch gebruik van alcohol, drugs of eten
 • Levensfaseproblematiek (bv.adolescentenproblematiek,concentratie en motivatieproblemen op school , vastlopen in werk of studie, midlife-crisis)
 • Psychosociale problematiek (bv. eenzaamheid)
 • Existentiële problematiek (bv. angst voor de dood, problemen vanuit geloof)
 • Hier treft u het volledige wettelijke overzicht wat wel en niet vergoed wordt.

Zorgverzekeraars 2021

Wij hebben in 2021 met alle verzekeraars een contract.

Kosten

De tarieven voor GBGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze Tarieven zijn te raadplegen op de NZa website. Er geldt een vast tarief per prestatie waarin alle tijd is verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies of e-mailcontacten) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek). In de GBGGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de prestaties: Kort, Middel, Intensief, Chronisch, en Onvolledig Behandeltraject. Welke prestatie van toepassing is, wordt ingeschat door de behandelaar en besproken met u tijdens de intake. Het werken met pakketprijzen betekent ondermeer dat als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, de volledige kosten van de afgesproken behandeling in rekening gebracht worden. De behandeling wordt aan het einde van de behandeling afgerekend, maximaal na 365 dagen.

Landelijke NZA maximumtarieven 2021:

De vier prestaties met maximaal de bijhorende bedragen (in euro’s):

Code Prestatie Maximumtarief
180001 Kort € 522,13
180002 Middel € 885,01
180003 Intensief € 1.434,96
180004 Chronisch € 1.380,49

De prestatie Onvolledig behandeltraject met maximaal het bijhorende bedrag (in euro’s):

Code Prestatie Maximumtarief
180005 Onvolledig behandeltraject € 228,04

Wij hebben met alle verzekeraars een contract wat betekent dat de zorgverzekeraar het tarief bepaald heeft wat lager uitkomt dan bovenstaande landelijke tarieven.

De tarieven voor SGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze Tarieven zijn te raadplegen op de NZa website. Er geldt een vaste prijs per product, DBC genoemd, en het tarief wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling besteed is, een optelsom van directe tijd (contactmomenten zoals sessies of digitale communicatie) en indirecte tijd (verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek etc.). Een DBC wordt afgerekend aan het einde van de behandeling of, wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, tussentijds na 365 dagen.

Na beëindiging van de behandeling declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar, behalve als de behandelend psycholoog daar geen contract mee heeft. In dat geval ontvangt u een nota voor het desbetreffende product.

Tarieven niet-basispakketzorg 2021

Er is geen eigen bijdrage; wel valt de vergoeding onder het eigen risico van € 385,-. Dit is het bedrag wat u zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit vergoed wordt.

Voor wat betreft onverzekerde generalistische basis-ggz zoals omschreven in de Wmg, worden de volgende prestaties met bijhorende bedragen (in euro’s) in rekening worden gebracht:

Enkele sessie van 45 minuten (198300: ovp niet-basispakketzorg consult): € 110,-
Dubbele sessie 90 min: € 220,-
Telefonisch consult (15 min): € 25,-
E-Health consult (15 min): € 25,-
No show/te laat afmelden (binnen 24 uur): € 100,-
Groepsbehandelingen en relatietherapie welke geen therapeutisch behandeldoel hebben, worden belast met 21% BTW. Overige consulten zijn zonder BTW.

De overige prestaties behoren niet tot het basispakket op grond van de Zvw, maar betreffen wel zorg zoals omschreven in de Wmg:

119053 Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan bedrijfsarts, verzekeringsarts, centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of andere partij binnen sociaalrechtelijke wetgeving. € 89,65

Algemene betalingsvoorwaarden:

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog & psychotherapeut (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen. De kosten bedragen in dit geval € 100,-.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. De kosten voor behandeling bedragen € 110,- per 45 minuten.

Artikel 4

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten voor €110,-/€ 100,- zijn vastgesteld op € 48,40.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Annuleren van afspraken

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd en worden anders in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn € 100,-. U kunt de afspraak annuleren door de betreffende psycholoog te bellen, een sms te sturen op 06-49746842, een e-mail te sturen, of door ons te bellen en het antwoordapparaat in te spreken op 0229-279798. Let op: deze nota kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit is een landelijke maatregel, waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en die los staat van het feit of er al dan niet sprake is van overmacht in de situatie. Indien u niet gekomen bent kunnen wij de rekening niet declareren en wordt de rekening naar u gestuurd.

Uw privacy en uw dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als behandelaar een dossier aanleggen, op papier, digitaal of een combinatie van beide. Dit betekent dat wij vanaf het moment van uw aanmelding uw gegevens hierin noteren. Het gaat hierbij om gegevens over uw gezondheid, bijvoorbeeld uw voorgeschiedenis en verslagen van gesprekken, maar ook om administratieve gegevens, zoals uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Wij zijn als zorgverlener verplicht om uw identiteit vast te stellen en uw burgerservicenummer (bsn) te noteren. Wij bewaren in uw dossier ook de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens die wij (met uw toestemming) via andere zorgverleners heb verkregen, zoals de verwijsbrief van de huisarts of informatie van een andere behandelaar.

Beveiliging van uw dossier

Wij hebben alle wettelijk verplichte maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeborgen en dat deze niet verloren raken of in onbevoegde handen vallen. Mochten er toch gegevens lekken of zoekraken, dan ben ik verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen te nemen.

Toegang tot uw dossier

Alle in de praktijk bij uw behandeling betrokken personen hebben toegang tot uw dossier, ook de collega die uw behandelaar vervangt bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie of om andere redenen, voor zover dit nodig is om u van goede zorg te voorzien. Dit valt allemaal onder beroepsgeheim.

Informatie aan de huisarts/verwijzer

Wij kunnen alleen met uw toestemming informatie verstrekken aan de huisarts/verwijzer, bijvoorbeeld voor doorverwijzing of een rapportage. Het gaat dan om relevante gegevens uit uw dossier of informatie over u die niet in het dossier is opgeslagen. Van uw toestemming of bezwaar maken wij een notitie in het dossier. Als u een toestemmingsverklaring heeft ondertekend, slaan wij deze op in uw dossier.

Informatie aan zorgverzekeraars en DIS

– Wij zijn wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan. In de gespecialiseerde ggz is dat ook uw diagnose. Die vermelding mag niet verstuurd wordenals u hiertegen bezwaar hebt gemaakt door een privacyverklaring te ondertekenen; dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op declaraties in de generalistische basis-ggz hoeven wij de behandeldiagnose niet te vermelden.

– Als uw zorgverzekeraar van tevoren toestemming (een machtiging) moet geven voor de behandeling, dan krijgt hij via deze zelfde privacyverklaring geen informatie over de diagnose.

– Tevens hebben wij de verplichting om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het landelijke dbc-informatiesysteem, het DIS. Dit zijn gegevens over onder andere uw diagnose en behandeling, maar zonder uw naam en adresgegevens (anoniem). Wij verstrekken geen gegevens aan het DIS als u hiertegen bezwaar maakt door de genoemde privacyverklaring te ondertekenen.

Controle door zorgverzekeraars

Bij een controle door een zorgverzekeraar moeten wij in bepaalde gevallen medewerking verlenen aan een verzoek om informatie of inzage in het dossier. Dit geldt alleen als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan, die wettelijk zijn vastgelegd. In principe is hier uw toestemming niet voor nodig.

ROM

Om het verloop van de behandeling nauwkeurig te kunnen volgen, zijn ggz-aanbieders wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement (ROM). Wij zullen u aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo’n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier.
Er is een landelijke organisatie die de resultaten van alle ggz-aanbieders in Nederland met elkaar vergelijkt. Wij leveren daar voorlopig geen informatie aan, totdat wij zeker weten dat de gegevens niet tot u kunnen worden herleid.

Gegevens voor visitatie, intervisie, supervisie, consultatie

 1. Visitatie
  Eens in de vijf jaar vindt er in onze praktijk een interne kwaliteitscontrole plaats, visitatie genoemd. Dit gebeurt door collega’s die net als ik een beroepsgeheim hebben. Wij geven deze collega’s alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor hebt gegeven. Zonder uw toestemming mogen de visiteurs het dossier alleen inzien nadat wij alle gegevens heb verwijderd die tot u herleidbaar zijn.
 2. Intervisie, supervisie of consultatie
  In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maken wij alleen gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet te herleiden is.

Gegevensverstrekking aan derden

Mochten andere personen of instanties informatie vragen over uw behandeling, dan zijn wij niet verplicht die te geven. Wij hebben er in ieder geval uw schriftelijke toestemming voor nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verzoek van een bedrijfsarts, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of een letselschadeverzekeraar. Als u ons toestemming hebt gegeven, mogen wij alleen feitelijke behandelinformatie geven, zoals de diagnose en de duur van de behandeling. Wij mogen geen verwachtingen of vermoedens uitspreken. Ook als u toestemming hebt gegeven, moeten wij een eigen afweging maken over het verstrekken van informatie. Zo kunnen wij besluiten geen informatie te verstrekken als dit naar mijn oordeel de behandeling kan tegenwerken of schadelijk voor u kan zijn.

Bewaartermijn van uw dossier

Als uw behandeling is afgerond, wordt uw dossier 20 jaar bewaard. Als u uw dossier wilt laten vernietigen (zie hieronder) dan kan de bewaartermijn korter zijn.

Uw rechten

Als cliënt hebt u een aantal wettelijk vastgelegde rechten ten aanzien van de gegevens die over u worden vastgelegd in uw dossier. Namens u kan ook uw wettelijke vertegenwoordiger zoals een ouder, voogd of mentor of een door u schriftelijk gemachtigde hierop een beroep doen. Het gaat om de volgende rechten:

–       Recht op inzage en afschrift
U hebt recht om uw dossier in te zien en u kunt om een kopie vragen; wij reageren binnen vier weken op uw verzoek. Voor het verstrekken van kopieën kunnen wij een vergoeding vragen. Als gegevens van anderen, zoals uw partner of kind, in hetzelfde dossier zijn genoteerd, dan heeft dit gevolgen voor uw inzagerecht. Wij kunnen u daar nader over informeren.

–       Recht op correctie of aanvulling
Als u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier niet kloppen, dan kunt u ons vragen deze te wijzigen, corrigeren of aan te vullen.Waren de genoteerde gegevens volgens u op dat moment niet relevant, maar wilt u ze toch bewaren, dan kunt u verzoeken deze af te schermen voor medewerkers. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek.

–       Recht op vernietiging
U kunt schriftelijk verzoeken (een deel van) uw gegevens te laten vernietigen. Wij reageren dan uiterlijk binnen drie maanden op uw verzoek. In een aantal gevallen kunnen wij op grond van de wet weigeren aan uw verzoek te voldoen; wij zullen u dan uitleggen waarom. De gegevens die wij wettelijk verplicht moeten vastleggen voor uw rekening of DIS moeten wij bewaren. De zorgverzekeraar kan namelijk na afsluiting van uw behandeling nog controle uitvoeren.

Veilige communicatie

Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raden wij u aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. U kunt vragen of ik voor u een veilige mailomgeving voor u aanmaak. De vervolg aanmelding is via een beveiligde omgeving aan u toegestuurd; u kunt hier later altijd nog gebruik van maken. Natuurlijk kunt u ook opnieuw vragen of wij u vanuit deze beveiligde omgeving de mogelijkheid geven om veilig met ons te kunnen mailen.

Proces in het behandeltraject

Een behandeltraject begint na verwijzing van de huisarts, bevestiging van de afspraak en verzoek testen en vragenlijsten in te vullen, vervolgens met een intakegesprek waarbij diagnostiek het uitgangspunt is, vervolgens wordt de behandeling geïndiceerd, waarna de cliënt, in overleg, op basis van zijn individuele zorgzwaarte wordt ingedeeld in een van de vier integrale prestaties binnen de BGGZ of SGGZ wordt opgestart. Tijdens de behandeling wordt de client met behulp van vragenlijsten gemonitord over de vooruitgang en de tevredenheid over de behandeling zodat de behandeling zo efficient mogelijk ingezet kan worden. Het behandeltraject wordt afgesloten indien de behandeling van de cliënt eindigt. Dat is het geval als er sprake is van een afgeronde behandeling, de cliënt niet meer voldoet aan het profiel voor de Basis GGZ (geen DSM-IV-stoornis), cliëntprofiel te zwaar is voor de basis GGZ, no show door de cliënt, overlijden van de cliënt, of na 365 dagen. Een prestatie kan maximaal 365 dagen ‘open’ staan. Na 365 dagen wordt de prestatie afgesloten. Blijkt tijdens de behandeling in de BGGZ dat een cliënt een meer of minder intensieve behandeling nodig heeft, en op basis van zijn individuele zorgzwaarte in een andere prestatie valt, dan is het mogelijk om tijdens het behandeltraject van prestatie te veranderen, mits de cliënt hierover adequaat is geïnformeerd. In het traject is er sprake van betrokkenheid van een hoofdbehandelaar en wordt er afhankelijk van de zorgvraag medebehandelaren, E-health en E(mail)-consulten ingezet.

Klachtenregeling

Indien u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit ten alle tijde aangeven bij de behandelend therapeut. Indien u hier samen niet uitkomt kunt u uw klacht indienen bij de beroepsverenigingen waar de desbetreffende therapeut bij is aangesloten. Wij zijn aangesloten bij de LVVP (druk op de link en u vindt de klachtenregeling).

Crisis

Mocht u in crisis zijn en ons niet kunnen bereiken (0229-279798) neemt u dan contact op met de huisarts of de huisartsenpost (0229-297800). Zij beslissen samen met u of een verwijzing naar de crisisdienst van GGZ-NHN nodig is.

Waarneming bij afwezigheid of vakantie

Over het algemeen stemt iedere behandelaar binnen onze praktijk zijn of haar afwezigheid en vakantie met ieders eigen cliënten af. Indien nodig of gewenst is er altijd één van ons aanwezig en beschikbaar om elkaars cliënten op te vangen als de eigen behandelaar afwezig is. Telefonisch en per e-mail zijn wij bereikbaar: 0229-279798 of via info@spelhoorn.nl.