Privacy statement

PRIVACYSTATEMENT L.C. Verhoeven

L.C. Verhoeven, gevestigd te Zwaag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53670159, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1.     Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie L.C. Verhoeven persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan het praktijkpand van L.C. Verhoeven;
 3. bezoekers van www.spelhoorn.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van L.C. Verhoeven;
 5. opdrachtgevers;
 6. sollicitanten;
 7. alle overige personen die met L.C. Verhoeven contact opnemen of van wie L.C. Verhoeven persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2.      Verwerking van persoonsgegevens

L.C. Verhoeven verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens via de verbinding van XS4ALL, of de website van Pharmeon waarvan de domeinnaam geregistreerd staat bij Argeweb, of het electronisch patienten dossier van Intramed;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van L.C. Verhoeven zijn gegevens gegenereerd, zoals het IP-adres, hetsurfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. afname van testgegevens, vragenlijsten of inzet van e-health via Zorgmail, Telepsy, Qitonline of Therapieland;
 5. versturen van documenten of vertrouwelijke informatie zoals intake, tussen- en eindverslagen naar cliënten en huisartsen via Zorgmail;

3.      Doeleinden verwerking

L.C. Verhoeven verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.spelhoorn.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4.     Rechtsgrond

L.C. Verhoeven verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5.         Verwerkers

L.C. Verhoeven kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van L.C. Verhoeven persoonsgegevens verwerken. L.C. Verhoeven sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6.         Persoonsgegevens delen met derden

L.C. Verhoeven deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. L.C. Verhoeven deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7.         Doorgifte buiten de EER

L.C. Verhoeven geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt L.C. Verhoeven ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8.         Bewaren van gegevens

L.C. Verhoeven bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. L.C. Verhoeven hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9.         Wijzigingen privacystatement

L.C. Verhoeven kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van L.C. Verhoeven (www.spelhoorn.nl) gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10.      Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht L.C. Verhoeven te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met L.C. Verhoeven door een e-mailbericht te sturen naar l.verhoeven@spelhoorn.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop L.C. Verhoeven persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met L.C. Verhoeven door een e-mailbericht te sturen naar l.verhoeven@spelhoorn.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

 

PRIVACYSTATEMENT J.F. POSTHUMUS 

J.F. Posthumus gevestigd te Amsterdam en Zwaag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  37156527, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe J.F. Posthumus met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1.     Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie J.F. Posthumus persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan het praktijkpand van J.F. Posthumus ;
 3. bezoekers https://www.spelhoorn.nl of https://www.posthumus-psychotherapie.com/;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van J.F. Posthumus;
 5. sollicitanten en zpp’ers die als medebehandelaar worden ingezet;
 6. alle overige personen die met J.F. Posthumus contact opnemen of van wie J.F. Posthumus  persoonsgegevens verwerkt.

2.      Verwerking van persoonsgegevens

J.F. Posthumus verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologenpraktijk Posthumus worden geen gegevens opgeslagen, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. bij bezoek aan de praktijk worden geen camerabeelden vastgelegd. Bij de buitenzijde van de praktijk en in het trappenhuis worden geen camerabeelden gemaakt.
 5. Gebruikt worden voor het maken van video- en/of audio-opnames tijdens een sessie. Daarvoor dient in at geval eerst een toestemmingsverklaring ondertekent te worden door de desbetreffende patiënt.
 6. Gebruikt worden voor het afnemen van vragenlijst, E-Health of Rom metingen. Daarvoor dient eerst een toestemmingsverklaring ondertekent te worden door de desbetreffende patiënt.

3.     Doeleinden verwerking

J.F. Posthumus verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 4. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4.     Rechtsgrond

J.F. Posthumus verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 5.         Verwerkers

J.F. Posthumus kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van J.F. Posthumus persoonsgegevens verwerken. J.F. Posthumus sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6.         Persoonsgegevens delen met derden

J.F. Posthumus deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. J.F. Posthumus deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7.         Doorgifte buiten de EER

J.F. Posthumus geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt J.F. Posthumus ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8.         Bewaren van gegevens

J.F. Posthumus bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. J.F. Posthumus hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 9.         Wijzigingen privacystatement

J.F. Posthumus kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van J.F. Posthumus gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10.      Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht J.F. Posthumus te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met J.F. Posthumus door een e-mailbericht te sturen naar j.posthumus@spelhoorn.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop J.F. Posthumus persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met J.F. Posthumus door een e-mailbericht te sturen naar praktijkposthumus@gmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).